Subscribe Twitter Twitter

Παρέμβαση - Τίτλοι Αναρτήσεων

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Επενδυτικά κεφάλαια σίγουρης δυστυχίας


Διαπραγματεύσεις για την αγορά σε χαμηλή τιμή δανεί­ων από τις ελληνικές τράπεζες κάνουν ξένες γερμανικές εταιρείες που ειδικεύονται στις πτωχεύσεις. Παζα­ρεύουν τα δάνεια στο 5 έως 50% της αξίας τους για να εισπράξουν στη συνέχεια το 100% πιέζοντας με κα­τασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Στην ιδιοκτησία ξένων εταιρειών, των λεγόμενων «distress funds», που σε κυριολεκτική μετάφραση σημαίνει «επενδυτικά κεφάλαια δυστυχίας», αναμέ­νεται να περάσουν χιλιάδες δάνεια Ελλήνων δανειο­ληπτών το προσεχές διάστημα.

Προς το παρόν πωλήσεις τέτοιου είδους δεν έχουν πραγματοποιηθεί, όμως οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι θα πουλήσουν σε συμφέρουσες τιμέςχαρτοφυλάκια δανείων. Κύ­ριος λόγος για αυτές τις πωλήσεις είναι ότι θέλουν να πετύχουν τη λεγόμενη απομόχλευση στα χαρτοφυλάκιά τους, δηλαδή να μειώσουν τα «ανοίγματα» που έχουν, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι τα δάνεια που έχουν χορηγήσει. Άλλωστε στην πράξη οι διαδικασίες πώλησης θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και λήγει η προστασία από πλειστηριασμούς για την πρώτη κατοικία μέχρι 180.000 ευρώ και οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν για εξόφληση ή να πραγματο­ποιήσουν πλειστηριασμούς.

Τα «κοράκια»

Στελέχη ξένων εταιρειών του είδους αυτού βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα και διαπραγματεύονται με τις ελληνικές τράπεζες την αγορά ελληνικών δανείων σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική. Όταν ολοκληρωθούν τέτοιες πωλήσεις, οι δανειο­λήπτες θα βρεθούν να χρωστούν το δάνειο πλέον σε ξένες εται­ρείες, οι οποίες θα ξεκινήσουν διαδικασίες είσπραξης.

Οι προσφορές που δίνονται για τα δάνεια από τις ξένες εται­ρείες ξεκινούν από το 5% της αξίας τους, όταν πρόκειται για κα­ταναλωτικά δάνεια που δεν εξοφλούνται, και φτάνουν μέχρι το 45-50%, όταν πρόκειται για δάνεια με υποθήκη, τα οποία είναι ενήμερα.

Οι δανειολήπτες πάντως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η τράπεζα θα πρέπει να τους ενημερώσει ότι το δάνειό τους πουλήθηκε σε τρίτο.

Οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την τράπεζα από την οποία δανείστηκαν (δηλαδή επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής κ.λπ.) δεν αλλάζουν.

Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μιας δόσης, ακόμα και μία ημέρα, θα δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από εισπρα­κτικές εταιρείες.

Αν η πληρωμή καθυστερήσει τρεις μήνες – δηλαδή 90 μέρες –, την 91η μέρα θα ενημερωθούν ότι είναι απαιτητό το σύνο­λο της οφειλής, διαφορετικά θα κινηθούν διαδικασίες κατάσχε­σης.

Ο νόμος που απαγορεύει τους πλειστηριασμούς μέχρι το τέ­λος του 2013 καλύπτει δάνεια πρώτης κατοικίας μέχρι του πο­σού των 180.000 ευρώ.

Αν η οφειλή είναι 181.000 ευρώ, παύει να ισχύει η προστα­τευτική ομπρέλα του νόμου και ο δρόμος για κατάσχεση είναι ανοικτός.

Από τις διαδικασίες είσπραξης θα εξαιρούνται μόνο οι – λί­γοι – δανειολήπτες που θα εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες, οι οποίες θα προστατεύονται από τη νέα ρύθμιση που θα γίνει τον Μάρτιο.

Ο νόμος που απαγορεύει μέχρι τέλος του χρόνου τους πλειστηριασμούς για πρώτη κατοικία μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ είναι και η αιτία που δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων ενυπόθηκων δανεί­ων από τις ελληνικές τράπεζες σε ξένους. u Τα funds λειτουργούν με αμιγώς χρηματο­οικονομικά κριτήρια και όχι με κοινωνικά. Δη­λαδή δεν θα λάβουν υπόψη τους ότι ο δανειολή­πτης μπορεί να είναι άνεργος ή να του έχει μειωθεί ο μισθός στο μισό. Θέλει να πληρωθεί στην ώρα με κά­θε τρόπο.

 Μόνη προστασία θα είναι οι ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρ­νηση, για άνεργους, ασθενείς δανειολήπτες και για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 25.000 ευρώ.

 Η είσπραξη του δανείου θα συνεχίσει να γίνεται (κατά 99%) από την τράπεζα που τα πούλησε. Προκειμένου δε να μην είναι «αμελής» η τράπεζα στηνείσπραξη αυτών των δανείων, θα προ­βλέπονται ρήτρες, σύμφωνα με τις οποίες αν αυξηθούν οι επι-σφάλειες στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, η τράπεζα θα πρέ­πει να επιστρέψει στο fund τμήμα των χρημάτων που έλαβε από την πώλησή του.

http://www.topontiki.gr
Bookmark and Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters
single russian women contatore visite website counter
Lamia Blogs