Subscribe Twitter Twitter

Παρέμβαση - Τίτλοι Αναρτήσεων

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Μεσογαίας: Ας ξεσηκωθούμε όλοι ! - Σπουδαία ομιλία, αξίζει να διαβαστεί !



Πρὸς
Τὰ παιδιὰ τῶν Λυκείων τῶν Μεσογείων και τῆς Λαυρεωτικῆς
ΘΕΜΑ: «Ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους 2010-2011»



Ἀγαπητά μας παιδιά,


          Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!
          Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε. Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.
          Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.


Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οπερισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.
 Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι. Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιῶστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.


Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ Bookmark and Share

33 σχόλια:

 1. Σεβασμιότατε μόνο ο Θεός γνωρίζει τι κρύβεται μέσα στην καρδιά των παιδιών που παρακολούθησαν τον τυπικό (θέλω να πιστεύω μόνο για Εσάς και όχι για όλους τους κληρικούς της Επισκοπής σας)αγιασμό.
  Ο Κύριος δίδαξε σε ανθρώπους που δεν τον γνώριζαν και δεν του έστειλαν πρόσκληση και μάλιστα απίστους.
  Καταργήστε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας αφού κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αυτοί που τα ζητούν δεν το κάνουν μόνο από υποχρέωση και για το θεαθήναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το σπουδαίο κείμενο που αξίζει να διαβαστεί δεν το βρήκα πουθενά.

  Καλησπέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αφήστε καλέ μας ανώνυμε (σαν και μένα) και κανέναν κληρικό να μιλήσει χωρίς ξύλινη γλώσσα. Αφήστε να πει κάτι άμα το αισθάνεται. Αν δείτε, απευθύνεται σε παιδιά Λυκείου και όχι νηπιαγωγείου. Εξάλλου, όσοι είναι εκπαιδευτικοί ξέρουν πώς αντιμετωπίζεται ο αγιασμός στα σχολεία και τα λόγια αυτά έχουν σαφές νόημα για εκείνους στους οποίους απευθύνονται.
  Το ότι το είπε ο επίσκοπος, δεν σημαίνει ότι θέλει να τον καταργήσει. Έτσι ή αλλιώς όμως, ο Κύριος είναι που είπε μην δίνετε τα μαργαριτάρια εκεί που δεν τα τιμούν, δεν τα υπολογίζουν.
  Επίσης όλοι μας θέλουμε να ακούγονται λόγοι αυτοκριτικής και όχι διαρκείς θριαμβολογίες: ο Παύλος δεν είπε ότι από τους 'αμαρτωλούς' 'πρώτος ειμί εγώ'; (Α΄ Τιμ. 1,15).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. na trogo tin psis geronta, o theon na dise xrone kai ygeian, na fotiz olion ton kosmo na intane epitelous ergata kai douleias!!!!! an VOLEUTES mas den strosoun xaraktira tote na eiste sigouros tha tous strosei o laos...ligo akomi thelei o laos...tentose upervolika to skini....an spasei tote tha ksespasei megalo kinima.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για τον Κυριάκο,
  Όταν ήλθε ο Χριστός στον κόσμο, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι δεν τον είδαν.
  Κρίμα στους τυφλούς αυτού του είδους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ο κυριακος εχει δικιο.εχουμε χορτασει απο τετοιους λογους.ακουστε παπα κωστα στρατηγοπουλο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τελικα παντα θα υπαρχει ενας Νικοδημος ή ενας Ιωσηφ Αριμαθαιας! Αλλα φτανουν????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά την συμπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, συνέχισε τις σπουδές του στο Harvard και το M.I.T. (Η.Π.Α.), όπου και έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους (Master) και διδακτορικό (Ph.D). Εργάστηκε ως ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης στο Αγγειολογικό εργαστήριο του New England Deaconess Hospital (Η.Π.Α.). Παράλληλα διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Διαστημικής Εταιρείας των Ηνωμένων Πολιτείων (NASA) και της εταιρείας Arthur D. Little. Δίδαξε στα Πανεπιστήμια του Harvard και του M.I.T.,
  Νομίζω ότι η πορεία του "Σεβασμιώτατου" στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια και η απότομη άνοδος του στον "θρόνο" το 2004 από εφημέριος του άγιου όρους ελέω ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ να τα λέει όλα ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Προσπάθησαν και κατάφεραν να επιβάλλουν ακόμα και στην εκκλησία Αμερικανοτραφείς !!!

  Γιατί δεν γυρνάμε πίσω στην εποχή όπου ο επίσκοπος εξελέγετο δια βοής από το ποίμνιο?

  Μήπως φοβούνται τα πρόβατα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ας μην διατηρούμε καμμία ψευδαίσθηση τούτος είναι ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συμφωνώ με τον Μεσογαίας. Ας καταργηθεί ο αγιασμός... και ας μην ανησυχεί, δεν θα μας στεναχωρήσει... αυτό που μας στεναχωρεί είναι η απώλεια των χρημάτων μας από κάποιους της ομολόγους, της ίδιας κλίκας των πνευματικών ανθρώπων που θέλουν να μας κοιμίσουν με τον "λόγο του Θεού" για να καταχρώνται καταστάσεις…
  Ας ξεσηκωθεί ο ίδιος και να καταγγείλει τις βρομιές των συναδέλφων του. Ας μιλήσει σε αυτούς για τον υπαρκτικό εκφυλισμό κ.λπ. Και αν ο ίδιος «πονά για το κατάντημά μας» ας κοιτάξει να αλλάξει τους ομοτράπεζούς του. Όσες φορές στη ζωή μου ενεπλάκει «ιερέας» αρρώστησα. Κηδείες πληρωμένες, γάμοι, βαφτίσεις με μίζες, αλαζονεία ιερέων!!! Όλοι τα ξέρουμε!
  Εμείς θα αγωνιστούμε για μία καλύτερη κοινωνία, αλλά σε αυτή την κοινωνία αυτοί η βρωμερή φάρα θα είναι απ’ έξω.
  ΥΓ…. και επιτέλους κατεβάστε αυτές τις άθλιες ταμπέλες «ενισχύσατε την αποπεράτωση του ιερού ναού»… τόσα λεφτά φάγατε… φτάνει πια!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το βιογραφικό του Νικολάου που αναφέρει κάποιος παραπάνω είναι ανακριβές, μολονότι νομίζω υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Μεσογαίας. Ένα μάστερ έχει, διδακτορικό όχι. Δεν ξέρω γιατί αφήνει να του αποδίδονται ψευδώς προσόντα που δεν έχει. Όσο για την ομιλία του Νικολάου, δεν είναι παρά ένα ρητορικό σχήμα, "ο αγιασμός δεν έχει νόημα αν τον δέχεστε σαν αγγαρεία, αλλά δεν πρέπει να τον δέχεστε σαν αγγαρεία." Τίποτα το καινούριο. Και όλα αυτά τα "να ξεσηκωθούμε όλοι" είναι 50% λαϊκίστικο γλείψιμο και 50% συγκαλημμένη προτροπή να συνταχθούμε με την εκκλησία. Και πάλι τίποτα το καινούριο. Ό,τι λέγανε πάντα οι παπάδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. προς Κυριάκο

  Το σπουδαίο κείμενο που αξίζει να διαβαστεί ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ απλά συντετμημένο.

  Καλημέρα.

  ΥΓ. Δεν είναι αναμενώμενο να το κατανοήσουν όλοι, αν και είναι απλά γραμμένο, ΔΕΝ είναι απλοϊκό.

  Μιχάλης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΟΥΕ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ,ΙΕΡΕΙΣ, ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΣΚΟΤΑΙΔΙΣΤΑΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΓΛΥΦΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΟΠΡΟΔΟΤΕΣ, ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ.
  ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΟΥΛΑΤΕΙΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΝΤΕ ΡΕ ΠΑΠΑΡΔΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΝΑΣΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Όταν πουλήσετε τα χρυσαφικά σας.
  Οταν πουλήσετε τα διαμαντικά σας.
  Οταν σας δω πάνω σε τρικυκλα μόνο με ενα τρίχινο ράσο.
  Οταν σας δω να διακονείτε στις γωνιές των δρόμων χωρίς υποτακτικούς.
  Οταν θα παραχωρήσετε τα παλάτια σας να γίνουν ορφανοτροφεία, γηροκομεία, νοσοκομεία και ότι άλλο.
  Οταν θα σας δω να διακονείτε μέσα σε αυτά ως απλούς ανθρώπους χωρίς να μοιάζετε με (κατά ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ) "ΜΗΔΙΖΟΝΤΕΣ ΣΑΤΡΑΠΕΣ".
  Οταν θα μπορεί να σας εκλέξει το ποίμνιο δια βοής όπως γίνοντας στην αρχαία εκκλησία.
  Οταν θα σας δω να χάνετε τις κοιλάρες σας.

  Τότε ίσως και να πιστέψω πως πράγματι διακονείτε και δεν διακονείστε..

  Μέχρι τότε θα σας εχω στην γωνιά γιατί επιθυμώ να έχω τον ΧΡΙΣΤΟ στην καρδιά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο πρακτοράκος της CIA
  που προορίζεται για αρχιεπίσκοπος,
  βλογώντας αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες,
  ας πάψει να παριστάνει το διανοούμενο
  στα παιαδιά μας, λέογοντας αρλούμπες
  για αμαθείς και προσκυνημένους.
  Αν είναι μάγκας ας καταγγείλει το
  θρησκευτικό σκοταδισμό, το κεφάλαιο
  και τους αμερικάναους ιμπεριαλιστές
  που καταδικάζουν την ανθρωπότητα στη φτώχια
  και στη βία του πολέμου για να κερδοσκοπούν
  τα αφεντικά του.
  ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Στον Ανωνυμο: Ο Αμερικανικος ιμπεριαλισμος συντηρηται ακριβως επειδη ο κοσμος αποστρεφεται ανεγκεφαλους σαν εσενα με δηδεν αριστερο λογο, που οχι μονο δεν πειθει, αλλα προκαλει αηδια. Θελουμε πραγματικους αριστερους, ωριμους, οχι παιδαρελια που απο αγνοια η ημιμαθεια λενε ανοησιες σαν τις δικες σου. Οσο για τον Μητροπολιτη Νικολαο, λες οτι εχει μονο ενα μαστερ, αλλα σε πληροφορω οτι εχει 2 διδακτορικα. Και οτι ειναι πιο αγνος, προοδευτικος και κοντυτερα στο λαο απο οποιονδηποτε δηδεν επαναστατη του Περισου και της Κουμουνδουρου. .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ρε γλύφτη,
  ξέρεις πόσα διδακτορικά δίνουν στους πράκτορές τους οι μεγάλες δυνάμεις και στο κάτω - κάτω τι σημαίνουν τα διαδκτορικά όταν αντί για Φως σκορπάει σκοτάδι ο τραγόππαπας Μεσογαιας που βλογάει αυτοκίνητα , υποτίθεται (άκουσον άκουσον βλήματα που υπάρχουν) για να μην τρακάρουν οι ηλίθιοι οδηγοί τους σαν κι' εσένα . Θρησκεία για όλους εσα΄ς τους υποκριτές είναι ο παράς και χαρά στα κορόιδα. Εδώ ο κόσμος πεινάει και αυτοί ζουν στη χλιδή και αποβλακώνουν τον κόσμο για να κάνει τη δουλειά του το κεφάλαιο
  κι' εσύ κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου, εκτός κι΄αν αυτή είναι η δουλειά σου να αποκοιμίζεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Δεν μπορώ να πιστέψω όλα αυτά τα σχόλια που διαβάζω από τους περισσότερους από εσάς. Διακρίνω προκατειλημένους άθεους, μπερδεμένους ημιμαθείς, δήθεν επαναστάτες, κομματόσκυλα και άλλα μαργαριτάρια. Μου θυμίζει την παρεξήγηση με τη θεωρία ότι προερχόμαστε από τον πίθηκο (επειδή είμαι γεωλόγος με σχετικό διδακτορικό, σας λέω ότι η επιστήμη λέει πως πίθηκος και άνθρωπος δείχνουν τα απολιθώματα ότι έχουν ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΟΝΟ - πράγμα πολύ διαφορετικό, που για να καταλάβεις πρέπει να έχεις διάθεση να ακούσεις και όχι να παπαγαλίσεις μισόλογα). Τί σχέση έχουν λοιπόν αυτά που αναφέρετε με την αξιολόγηση αυτού καθαυτού του ανωτέρω κειμένου; Αποκλείεται δηλαδή ο Χριστόδουλος να επέλεξε τον συγκεκριμένο, ως τότε, μοναχό, λόγω του πνευματικού έργου του, που ελάχιστοι γνωρίζουν και της αξίας του, όταν άρχισε (ο Χριστόδουλος) να διώχνει τα μεγάλα λαμόγια σαν τον Παντελεήμονα (που είχε ένα δις δραχμές στην άκρη για την κακιά την ώρα); Ο Νικόλαος, μένει σε ένα δωματιάκι σε γηροκομείο έχει απαρνηθεί την όποια χρηματική αμοιβή και βέβαια, δεν κυκλοφορεί συχνά με επίσημο αυτοκίνητο, αλλά αρκείται να τον πηγαίνουν όπου μπορούν, παλιοί γνωστοί του από την Ανάληψη (μετόχι της Σιμωνόπετρας στον Βύρωνα) με πολύ ταπεινά και φτηνά αυτοκίνητα. Ο άνθρωπος αυτός μετά από το σύμπαν που γνώρισε (αστροφυσική) και το εσωτερικό μας σύμπαν (βιοϊατρική) που επίσης εξερεύνησε, προφανώς κατάλαβε την ασημαντότητα του ανθρώπου που όλοι μας δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε και στράφηκε στη θεολογία και τελικά στον μοναχισμό. Και να μην ξεχνάμε ότι μοναχισμός σημαίνει χαρίζω τα υπάρχοντά μου και δεν έχω τίποτα άλλο από το ράσσο μου. Πόσο "μάγκας" πράκτορας των αμερικάνων να είναι για να μείνει τόσα χρόνια στο Αγιο Ορος και μετά άλλα τόσα στην Ανάληψη για να επιλεγεί τελικά για αυτή την θέση!! Ρε άντε να σας δει κανένας γιατρός!! Τελειώνοντας, και ζητώντας συγγνώμη για το μακροσκελές (και ίσως κουραστικό) σχόλιό μου, θέλω να εκφράσω την ευχή, όλοι μας να ανακαλύψουμε μέσα μας τον Χριστό και την αγάπη του και να μην μπερδευόμαστε με εμπόδια που βάζει ο σατανας για να χάσουμε την πίστη και την ελπίδα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μερικά ερωτήματα προς θρησκόπληκτους

  Γιατί οι εκκλησίες όλες παντού και πάντοτε στηρίζουνν τις εξουσίες;

  Γιατί ΚΑΙ ΠΩΣ οι εκκλησίες και τα παπαδαριά όλων των θρησκειών συγκεντρώνουν και διαθέτουν τεράστιες περιουσίες, όταν υπάρχουν τόσοι φτωχοί;

  Γιατί όλα τα παπαδαριά εχθρεύονται την επιστήμη και σπέρνουν παραμύθια και σκοταδισμό για να κρατούν τον κόσμο αιχμάλωτο του ψεύδους και της υποκρισίας τους;
  Γιατί κόλησαν σαν βδέλα στο κράτος και μισθοδοτούνται από το δημόσιο ταμείο πράγμα που μλονο στην Ελλάδα συμβαίνει;
  Γιατί στις τάξξεις του παπαδαριού καλύπτονται χιλιάδες αδερφές, παιδεραστές, τοκογλύφοι, κλέφτες, απατεώνες, αγύρτες, ακροδεξιοί και φασίστες, που σημαίνει φορείς του μίσους ενώ υποκριτικά υποστηρίζουν πως είναι λειτουργοί του θεού της αγάπης, ενός θεού που υποτίθεται παρ' ότι είναι πανάγαθος αφήνει τις μηχανές του κέρδους να κατακρεουργούν την ανθρωπότητα και να καταδικάζουν σε πρώορο θάνατο εκατομμύρια παιδιά πριν ακόμα χαρούν το μεγάλο δώρο της φύσης που μας γέννησε;
  Είναι προφανές πως τουλάχιστον η ηγεσία των εκκλησιών γνωρίζει πως θεός δεν υπάρχει γιατί ζουν μέσα στο ψέμα και προσπαθούν να ζούμε και οι υπόλοιποι μέσα στο ψέμα και δεν βγαίνουν να καταγγείλουν τα συμφέροντα που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα;
  Μήπως επειδή οι θρησκείες όλες είναι παραμύθια, οι εκκλησίες όλες είναι μαγαζιά των παπαδαριών και στγηρίγματα των απάνθρωπων εξουσιών;
  Γι' ευτα τα θέματα μπορεί να πει κάτι ο Μεσογαίας και αν έχει λίγο φιλότιμο ας βγει να καταγγείλει αυτή την παγκόσμια απάτη σε βάρος της ανθρωπότητας, αντί να δημητηριάζει με τις ανοησίες του αθώα παιδιά και να φυλακίζει στην προπαγάντα του ιουδαϊσμού.
  Τέλος αν είναι πραγματικός Έλληνς γιατί δεν διδάσκει αρχαία την ελληνική γραμματεία και τις αρχές και τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, που ενέπνευσαν και εμπνέουν ακόμα κάθε έντιμο ανθρωπο του πλανήτη;
  Όσο για τις κραυγές των θρησκόληπτων και θρησκοεργαολάβων τις αντιπαρέρχομαι γιατί προδίδουν βλακεία αν δεν υποκρύπτουν υλικό συμφέρον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Συνωμοσιολογίες, ανασφάλειες και ελληναρισμός από κάποιους, που δυστυχώς ότι κείμενο και να τους δείξεις, αν ξέρουν ότι είναι από παπά, θα ξεράσουν χολή, χωρίς κάν να το διαβάσουν, πολύ δε μάλλον να το σκεφτούν. Όποιος ξέρει να διαβάζει κανονικά και όχι πονηρά δήθεν ανάμεσα στις γραμμές, βλέπει ότι εδώ έχουμε πρωτ' απ' όλα έναν εξαιρετικό ταπεινο και καταξιωμένο άνθρωπο, που ξέρει γιατί φορά το ράσο και τι συμβαίνει γύρω του. Φαίνεται πως κάποιοι νεοελληνάρες διάγουν δύσκολη πνευματική κλιμακτήριο, κι είναι έτοιμοι να φάνε σάρκες...Κακό που έγινε παπάς, κακό που έζησε στην Αμερική, κακό που έκανε ερευνητική και πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Να πάρει...δε βρίσκετε τίποτα καλό;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ.ιβ 23-28)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ ιβ 39-50)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Αλλού πρέπει να πέφτουν τα βέλη ορισμένων αγανακτησμένων και αλλού τα ρίχνουν. Μην κόβουμε τα λαβομένα πόδια της πατρίδος μας. Η Θρησκεία μας αποτελεί την ειδοποιό διαφορά μας και πρέπει να την προστατεύσουμε. Είναι χρέος να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και τα εθνικά ιδανικά μας συνεπώς και τον αγιασμό και ότι αλλο μπορούμε. Ότι αφήνουμε πίσω φοβούμαι δύσκολα ξανάρχεται. Πιστεύω στον Μητροπολίτη ξέρω γιαυτόν δεν έχουμε άλλωστε πολλούς να στραφούμε. Δε μας περισσεύουν οι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα μας. Ο Θεός ας μας φωτίσει και να μας βοηθήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Η εκκλησία είναι ο μοναδικός θεσμός που πόνεσε για την Ελλάδα,είναι μία αντικειμενική φωνή που πρέπει να ακούγεται,γιατί εάν σταματήσει να μιλαεί σημαίνει οτι θα σταματήσει να υπάρχει Ελλάδα,οι μόνοι στους οποίους μπορούμε να ελπίζουμε είναι οι άγιοι πατέρες του αγίου όρους και οι φωτισμένοι ιεράρχες όπως ο μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και ο μητροπολίτης Πειραιώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Κατ αρχήν ο δεσπότης είναι τζάμι από μόρφωση είναι βέβαιο, μακάρι να είχαμε και πολιτικούς του επιπέδου του, αλλά το να μην θέλει να λυπήσει΄ ο Γιάνναρος στην αποκάλυψη τα χώνει σε δεσποτάδες που μασάνε στον εκ δεξιό πόλεμο, τέλος πάντων πολύς ο λόγος για την τρίχα στη σούπα την ώρα που πεθαίνει ο κοσμάκης. Εύχομαι να αξιωθεί να το κοκκινίσει το ράσο του όταν έρθει η ώρα, και ζυγώνει και θα είναι κι απότομη, δεν θα τη περιμένει κανείς μα θα είναι στη γενιά μας όπως γράφει κι ο παπα Λεωνίδας ο αποκαλούμενος και σοφός. Όσο για τους κομουνιστές και τους δεξιούς στη χώρα μας το ίδιο μας έχουν βλάψει οι προδότες και αυτοί και όλα τα παράγωγα τους κόμματα και ιδεολογίες. Η Ελλάς και ο Ιησούς είναι ένα είναι το φως είναι ομοούσιο και αδιαίρετο και αυτό το έχει πει ο ίδιος, εξάλλου το βλέπουμε παντού, ο έχων οφθαλμούς οράτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ο κοσμος δεν θελει αστροφυσικους παπαδες. θελει να του εξηγουν τον λογο και τα μυστηρια του Θεου. νομιζω οτι ο μεσογαιας δεν εχει πιστει για την δυναμη του Χριστου. οσο για τις σπουδες δειχνουν κομπασμο. αν ηθελε και μπορουσε να σουδασει ας εμενε στην νασα. καπου εχει δικιο ο ανωνυμος για πρακτοριλικια. δεν ξανακουσα τοσο φοβισμενο λογο. και γεματο κομπασμο. Αγιους θελουμε σαν τον Αγιο Νεκταριο . Δεν χρησιμοποιουσε τα ιερα συμβολα για επιδειξη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Λύση από αυτούς που κυβερνούν τη γη δεν θα βρούμε. Γιατί έτσι θέλουν∙ πάρτε το χαμπάρι.
  Από την άλλη ποιός είπε οτι είναι αναμάρτητοι οι ιερείς;
  Μήπως φταίει ο Χριστός γι' αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Οι ανόητοι σε αυτό τον τόπο υψώνουν ανάστημα σαν τα κοκόρια, η καριέρα μεντεσέ στην πατρίδα μας έχει γίνει σπορ.
  Γνώστες όλοι μας, η ‘’αμάθεια της παντογνωσίας’’ μας είναι γεγονός κάτι που οδηγεί τον κάθε άσχετο και ανόητο να μιλά και να τοποθετείται στο κάθε τι έχει δεν έχει ιδέα.

  Η προσωπικότητα του μητροπολίτου Μεσογαίας είναι αναμφισβήτητη, την ώρα που οι μυστικές υπηρεσίες της NASA τον αναζητούσαν αυτός έκανε χαυμενία (=κοιμόταν στο πάτωμα ) γνήσιος Σιμωνοπετρίτης( = Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα) ως μοναχός του Αγίου όρους.

  Ρωμιός

  Ας επεξεργαστούμε το κάθε του μήνυμα με μυαλό και σκέψη και όχι με αλαλαγμούς ιθαγενών μηδενιστών με όλο το σεβασμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Άκουγα και διάβαζα πως ο πολύς Μεσογαίας είναι νάρκισσος,
  επιδειξίας, συνεργάτης της NASA ακόμα και παιδί της Σίας { CIA }
  και δεν το πίστευα. Κακίες ανταγωνιστών του για το λοφίο της αρχιεπισκοπής
  λέω θα είναι. Τελευταία κάνοντας ζάπιγκ έπεσα στην εκπομπή της Στάη που φιλοξενούσε τον Κύριο Νικόλαο και σκέφτηκα πως κάποιοι κάτι ετοιμάζουν με αυτό τον κύριο, γιατί διαφορετικά δεν θα του έκαναν τόση προβολή, αλλά αυτό θα το δούμε προσεχώς.
  Εκείνο που εγώ, ένας άνθρωπος ταπεινός έντιμος άπιστος, άθεος, άθρησκος και συνεπώς αντεξουσιαστής που αγαπώ, σέβομαι και πιστεύω στον συνάνθρωπό μου, κατάλαβα, είναι πως πρόκειται για ένα σκοταδιστή του συστημικού σωλήνα με σκοπό να σπέρνει σύγχυση και να εξαπατά αφελείς σαν την πεθερά μου που τον λατρεύει και να εμπνέει πατριδοκαπηλία σε πνευματικά ευνουχισμένους και ημιμαθείς, σαν τον εξαδερφό μου που τον γλύφει για κανένα ρουσφετάκι όχι για να πάει στον παράδεισο, ξέρει πως αυτό είναι παραμύθι για ηλίθιους, αλά για κάτι ψιλοκομπίνες. Κατάλαβα επίσης πως αυτός ο μαυροφορεμένος άνθρωπος πίσω από την ανάλαφρη συμπεριφορά, το αυτάρεσκο και ηδυπαθές χαμόγελο και την θεατρινίστικη γλώσσα του σώματος κρύβει ένα ψυχρό υπολογιστή που αφενός σκεπάζει σαν τη γάτα αυτό που στην ουσία είναι και αφετέρου στρώνει μεθοδικά με τη βοήθεια των δημιουργών του το δρόμο για να καθίσει στον αρχιεπισκοπικό ή και στον πατριαρχικό (?) θρόνο για να συμβάλλει στη δημιουργία της νέας cia-αμερικανόπνευστης θρησκείας της παγκοσμιοποίησης.
  Οι εξουσίες και τα συμφέροντα δημιούργησαν θεούς και θρησκείες για να διαιρούν, να εκμεταλλεύονται και να κυβερνούν τον κόσμο. Το φωτχοπαπαδαριό μπορεί να μην ξέρει τίποτα από το στόρυ και να ασκεί επάγγελμα για να ζήσει, αλλά οι πρωταγωνιστές, και ο Μεσογαίας ανήκει σε αυτούς, γνωρίζουν πως βρίσκονται στην υπηρεσία των εγκληματικών δυνάμεων του καπιταλισμού, του εφιάλτη της ανθρωπότητας, κι' ας κρύβονται πίσω από ανοησίες με ψευδοεπιστημονική χλαμύδα και γλυκανάλατες ‘πατρικές παραινέσεις’ για μια τάχα ‘αυθεντική πίστη’, για μια ‘καθαρή εκκλησία του θεού’ που όμως την εκμεταλλεύονται οι παπάδες και οι μητροπολίτες στο όνομα του ανύπαρκτου θεού τους του μαμωνά και για ένα ‘ολοζώντανο θεό’, που δεν θεωρεί παιδιά του τους άπιστους οπαδούς άλλων θρησκειοπαπαδαριών, πράγμα που συμβαίνει να είναι και οι χριστιανοί άπιστοι και αποπαίδια για όλες τις άλλες θρησκείες-μαγαζιά.
  Νισάφι πια με την υποκρισία και την ανοησία των θρησκειών και των παπαδαριών. Η Γη είναι ο παράδεισος μας αν καταργήσουμε αυτούς που τον έκαναν κόλαση για να πλουτίζουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ας είμαστε ευγενείς στο σχολιασμό.

Recent Posts

free counters
single russian women contatore visite website counter
Lamia Blogs